Klantenservice: 0345-548 905           info@bondgenootenpartners.nl

Nieuwsbrief
Inloggen
v
ZET ZICH IN VOOR EEN DUURZAME WERELD MEER DAN 40 JAAR ERVARING
 
Algemene Voorwaarden van Bondgenoot en Partners

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Bondgenoot en Partners B.V..

 


Artikel 1.           Toepasselijkheid

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten  en leveranties van zaken en producten  tussen enerzijds Bondgenoot en Partners BV, hierna te noemen: BeP, en anderzijds de afnemers van BeP: hierna te noemen: de koper(s).

 

1.2     De toepasselijkheid van andere voorwaarden, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt door BeP niet aanvaard, tenzij die uitdrukkelijk schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.

 

Artikel 2.           Aanbod : prijscourant/catalogus

2.1     Met inachtneming van het hierna volgende en onder voorbehoud van zet-,typ- en drukfouten zullen overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de prijzen die staan vermeld in de op het moment van aflevering geldende door BeP uitgegeven prijscourant, website en/of catalogus. Alle prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s uitgedrukt.

2.2    BeP heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. BeP streeft ernaar om doorgevoerde prijswijzigingen tenminste acht dagen voor de ingangsdatum aan de koper bekend te maken. Aan een overschrijding van deze termijn kan de koper echter geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3.           Overeenkomst

3        Een overeenkomst komt tot stand indien een door de koper, op basis van een prijscourant, website en/of catalogus, gedane bestelling door BeP is aanvaard. Een bestelling geldt als aanvaard, indien BeP niet binnen vier werkdagen na ontvangst van de bestelling uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

 

Artikel 4.           Bestellingen / leveringen

4.1     Bestellingen van tenminste 120 wenskaarten en/of leveringen met een waarde van tenminste € 400,-- zullen door BeP franco huis worden geleverd.

4.2   Het minimale orderbedrag is € 50.

 

Artikel 5.           Leveringstermijnen

5. In geval van overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn is de koper eerst gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden nadat hij BeP schriftelijk in gebreke heeft gesteld en BeP een redelijke termijn heeft gegund waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.

 

Artikel 6.           Aflevering

6.1     BeP is gerechtigd op elke werkdag tussen 8.00 uur en 19.30 uur op het door de koper aangegeven adres af te leveren, tenzij de koper met BeP uitdrukkelijk schriftelijk een tijdstip voor aflevering is overeengekomen.

6.2    Als moment van aflevering geldt het moment waarop de af te leveren producten op het door de koper aangegeven adres zijn uitgeladen of door of namens de koper een ontvangstbewijs is getekend. Vanaf het moment van aflevering zijn de producten volledig voor risico van de koper.

 

Artikel 7.           Reclames

7.1    De koper is gehouden de afgeleverde goederen zo spoedig mogelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid en zichtbare gebreken. Indien de afgeleverde hoeveelheid niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen, of indien gebreken worden geconstateerd, dient de koper dit terstond per email aan BeP mee te delen.

7.2    Gebreken die bij een normale en zorgvuldige controle onmiddellijk na aflevering redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd, dienen door de koper schriftelijk binnen 48 uur na levering aan BeP ter kennis te worden gebracht.

7.3    In geval de afgeleverde hoeveelheid niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen, of indien gebreken worden geconstateerd, heeft de koper slechts het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden alsmede recht op schadevergoeding, nadat hij BeP schriftelijk in gebreke heeft gesteld en BeP een redelijke termijn heeft gegund de ontbrekende producten alsnog af te leveren, dan wel vervangende producten af te leveren cq. te crediteren.

7.4    De koper dient de producten, waaraan door hem gebreken zijn geconstateerd gedurende een maand na het moment van aflevering, of, indien het gaat om gebreken die bij een normale zorgvuldige controle na aflevering redelijkerwijs niet konden worden ontdekt, gedurende een maand na de in artikel 7 lid 2 bedoelde schriftelijke kennisgeving, ter beschikking van BeP te houden, tenzij de koper aantoont dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

7.5    Ieder recht van de koper om ter zake de afgeleverde hoeveelheid of ter zake gebreken te reclameren vervalt, indien:

a.       de klachten bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 niet terstond nadat deze redelijkerwijs konden worden ontdekt schriftelijk aan BeP ter kennis zijn gebracht;

b.      de producten, waaraan door koper gebreken zijn geconstateerd niet gedurende de in artikel 7 lid 4 genoemde periode ter beschikking van BeP werden gehouden;

c.       de producten na het moment van aflevering van aard of samenstelling werden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk werden beschadigd, omgepakt of geprijsd;

d.      sinds het moment van aflevering meer dan 48 uur zijn verstreken.

 

Artikel 8.           Aansprakelijkheid

8.1    Onverminderd het bepaalde in artikelen 7 lid 3 is BeP op grond van een toerekenbare tekortkoming of op grond van een toerekenbare onrechtmatige daad jegens de koper slechts aansprakelijk voor de schade die daarvan het directe en typische gevolg is. BeP is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van omzet- of winstderving, bedrijf- of stagnatieschade en overige indirecte en/of gevolgschade aan de zijde van de koper, alsmede voor schade aan derden.

8.2    In alle gevallen, waarin op BeP jegens de koper een verbintenis tot schadevergoeding rust, is de omvang van deze verbintenis in elk geval steeds beperkt tot de maximale dekking van de door BeP afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. BeP is jegens de koper gehouden zich deugdelijk tegen aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te blijven.

 

Artikel 9.           Overmacht

9.1    BeP is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

9.2    Indien BeP door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij BeP ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft BeP het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

9.3    De koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10.         Betalingscondities

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van de door BeP verzonden facturen plaats te vinden binnen 18 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Ter zake de betaling van de door BeP verzonden facturen komt aan de koper geen recht op opschorting of verrekening toe.

10.2 Indien de koper niet binnen de in artikel 10 lid 1 bedoelde termijn heeft betaald, zal hij direct in verzuim zijn. Onverminderd alle overige rechten die BeP in dat geval op grond van de wet en op grond van deze voorwaarden toekomen, zal de koper over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand.

10.3 Bovendien zal de koper in dat geval gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die BeP moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te geraken.

 

Artikel 11.         Eigendomsvoorbehoud

11     Zolang enige factuur ter zake van een overeenkomst tot levering van producten niet is voldaan, blijven alle door BeP uit hoofde van die overeenkomst geleverde producten eigendom van BeP. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ter zake van vorderingen van BeP tot vergoeding van schade, rente en kosten wegens het niet nakomen van

een zodanige overeenkomst.

 

Artikel 12.         Boeken

12. In het geval van boeken zijn de vermelde verkoopprijzen de wettelijk vastgestelde boekenprijzen (incl. BTW) die door klanten bij doorverkoop moeten worden gevolgd.

 

Artikel 13.         Toepasselijk recht

12     Op alle met BeP gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende zaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.